کلام حضرت امام

iranemoaser.com

روزشمار انقلاب اسلامی

iranemoaser.com

مسئله فلسطین

iranemoaser.com

چاپ
شناسه خبر : 338
93/12/7 - 11:12 - 2015-2-26 10:12:19

نقش زنان جوان فلسطینی در انتفاضه ‌الاقصی

زهرا حبیبی[1]

چکیده

در این پژوهش به بررسی نقش زنان فلسطینی و جنبه‌های مختلف مشارکت آنان پرداخته می‌شود. همچنین بررسی تاریخ سرزمین فلسطین و چگونگی پیدایش انتفاضه اول و دوم و در نهایت میزان مشارکت زنان مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

روش پژوهش: این پژوهش در زمره تحقیقات توصیفی و اکتشافی است و از روش کمی (پیمایشی) برای دستیابی به نتایج استفاده می‌شود. ابزار اندازه‌گیری، پرسشنامه و مصاحبه است.

جامعه آماری این پژوهش سه اردوگاه یرموک، سبینه و سیده زینب در کشور سوریه است و با استفاده از جدول مورگان نمونه‌گیری صورت گرفته است.

نتیجه کلی: به نقش مؤثر این زنان در ابعاد فرهنگی، اجتماعی، مذهبی و ایدئولوژیک پی برده و آنها را عواملی تأثیرگذار در تداوم انتفاضه الاقصی تا به امروز به شمار می‌آوریم.

كليدواژه‌ها: نقش، زن جوان فلسطینی، انتفاضه ‌الاقصی، هویت فرهنگی، مشارکت، صهیونیسم.

 


[1]. کارشناس ارشد مطالعات زنان 

 
متن کامل  را در فایل pdf پیوست مطالعه نمایید
 

 

سایر پیوست ها

اضافه کردن دیدگاه جدید

نامه حضرت امام

iranemoaser.com

کتاب نهضت امام خمینی

iranemoaser.com

نقد کتاب

iranemoaser.com

گفتنی ها و دانستنی ها

گفتنی ها و دانستنی ها