کلام حضرت امام

iranemoaser.com

روزشمار انقلاب اسلامی

iranemoaser.com

مسئله فلسطین

iranemoaser.com

چاپ
شناسه خبر : 338
93/12/7 - 10:12 - 2015-2-26 10:12:19

نقش زنان جوان فلسطینی در انتفاضه ‌الاقصی

زهرا حبیبی[1]

چکیده

در این پژوهش به بررسی نقش زنان فلسطینی و جنبه‌های مختلف مشارکت آنان پرداخته می‌شود. همچنین بررسی تاریخ سرزمین فلسطین و چگونگی پیدایش انتفاضه اول و دوم و در نهایت میزان مشارکت زنان مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

روش پژوهش: این پژوهش در زمره تحقیقات توصیفی و اکتشافی است و از روش کمی (پیمایشی) برای دستیابی به نتایج استفاده می‌شود. ابزار اندازه‌گیری، پرسشنامه و مصاحبه است.

جامعه آماری این پژوهش سه اردوگاه یرموک، سبینه و سیده زینب در کشور سوریه است و با استفاده از جدول مورگان نمونه‌گیری صورت گرفته است.

نتیجه کلی: به نقش مؤثر این زنان در ابعاد فرهنگی، اجتماعی، مذهبی و ایدئولوژیک پی برده و آنها را عواملی تأثیرگذار در تداوم انتفاضه الاقصی تا به امروز به شمار می‌آوریم.

كليدواژه‌ها: نقش، زن جوان فلسطینی، انتفاضه ‌الاقصی، هویت فرهنگی، مشارکت، صهیونیسم.

 


[1]. کارشناس ارشد مطالعات زنان 

 
متن کامل  را در فایل pdf پیوست مطالعه نمایید
 

 

سایر پیوست ها

نامه حضرت امام

iranemoaser.com

کتاب نهضت امام خمینی

iranemoaser.com

نقد کتاب

iranemoaser.com

گفتنی ها و دانستنی ها

گفتنی ها و دانستنی ها