کلام حضرت امام

iranemoaser.com

روزشمار انقلاب اسلامی

iranemoaser.com

مسئله فلسطین

iranemoaser.com

چاپ
شناسه خبر :
93/10/8 - 03:49 - 2014-12-29 03:49:34

مقدمه چاپ پانزدهم

دفتري را که اکنون پيش روي داريد، پانزدهمين چاپ تاريخنامه‌اي است که بيش از 20سال پيش به نام بررسي و تحليلي از نهضت امام خميني منتشر شد. نگارش‌اين دفتر در نجف اشرف در سال 1351 خورشيدي آغاز شد و در سال 1355 به پايان رسيد. چاپ نخست آن نيز در بيروت به مدت هفت ماه به درازا کشيد. (خرداد ـ آذر1356)
آن روز که به نگارش‌ اين تاريخنامه نشستم، نه به اسناد و مدارک تاريخي نهضت‌هاي ديني و سياسي‌ ايران دسترسي داشتم و نه آگاهي و اطلاع بايسته از آن. نه اعلاميه‌ها و سخنراني‌هاي امام، ديگر مقامات روحاني و گروه‌ها و سازمان‌هاي سياسي را به طور کامل به دست آورده‌ بودم و نه از کساني که در کوران مبارزه و سياست بودند و در متن جريان‌ها و رويدادها قرار داشتند و با ديد، درک، تحليل و بررسي خود از رويدادها و نهضت‌ها مي‌توانستند‌ اين دفتر را پربارتر کنند، در آن محيط خبري بود، زيرا که بيشتر آنان در‌ ايران به سر مي‌بردند و در آن روزگار خفقان‌بار نه من راهي به‌ ايران داشتم و نه آن فرزانگان پايي به نجف؛ مرزها بسته، بال‌ها شکسته و شب‌ها انگار به هم پيوسته بود. (ادامه)

 

      

 

نامه حضرت امام

iranemoaser.com

کتاب نهضت امام خمینی

iranemoaser.com

نقد کتاب

iranemoaser.com

گفتنی ها و دانستنی ها

گفتنی ها و دانستنی ها